کارگاه آموزش کمکهای اولیه

در این جلسه دانش آموزان با چکونگی کنترل خونریزی و پانسمان و بانداژ، شکستگی و آتل بندی، کمک های اولیه در سوختگی، انواع باند و وسایل کمک های اولیه و همچنین با چگونگی احیای قلبی ریوی آشنا شدند.

 

 

 

 


چاپ