سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان برگزار شد

سومین جلسه شورای انجمن اولیا و مربیان با حضور اعضاء محترم و مدیریت دبیرستان برگزار شد. در این جلسه به تصمیم گیری در موارد زیر پرداخته شد:

 

  • گزارشی از وضعیت کلی مدرسه
  • بحث و  بررسی یک اردوی خارج از تهران
  • بازارچه خیریه بهمن ماه با مشارکت اولیاء و دانش آموزان
  • آزمون جامع 7 بهمن

 

 

 

 


چاپ