برگزاری کلاسهای تشریح در آزمایشگاه دبیرستان

برگزاری جلسات تشریح زیست شناسی با هدف ارگان شناسی و نحوه عملکرد درآزمایشگاه

 

 

 

 


چاپ