70 درصد قبولی در دانشگاه های سراسری تهران در کنکور 99

70 درصد قبولی در دانشگاه های سراسری تهران در کنکور 99 توسط افتخار آفرينان مجتمع آموزشی قياس 

konkor1400 zire1000


چاپ