کارگاه و آزمایشگاه

اعتقاد به پرهیز از آموزش تک بعدی تئوری و پرداختن به پژوهشهای علمی باعث آن شده است که آزمایشگاه و کارگاه مجهز و مجزا برای تجربه‌های عملی دانش‌آموزان اختصاص ‌یابد.


چاپ