سایت کامپیوتری

با توجه به الزامات عصر حاضر، تسلط بر کامپیوتر و استفادۀ مناسب از آن یکی از مهارتهای کلیدی موردنیاز دانش‌آموزان است. به همین منظور در تمامی مدارس قیاس سایت کامپیوتری مجهز به امکانات کافی و اینترنت جهت یاددهی مهارت‌های مذکور و هم‌چنین انجام تحقیقات اینترنتی دانش‌آموزان مهیا گشته است.

e-max.it: your social media marketing partner

چاپ